Allergiya

Allergiya – ətraf mühitin allergen adlandırılan bəzi faktorlarının (kimyəvi maddələrin, mikroorqanizmlərin və onların həyat fəaliyyəti məhsullarının, qida maddələrinin və s.) təsiri ilə əlaqədar orqanizmin qeyri-adi (qabarıq) cavab reaksiyasıdır.
Alimlərin tədqiqatlarına əsasən planetimizin hər yeddi adamından biri allergiyaya düçardır.
Allergiya orqanizmin hər hansı maddəyə qarşı yüksək həssaslığı, reaksiyasıdır. Bu, immun sisteminin patalogiyasıdır.

Allergiya mütləq müalicə olunmalıdır.Əks halda böyrək yumaqcıqları tutulur və böyrəklər sıradan çıxır.
Allergiyalı pasientlər mövsümlə əlaqədar olaraq müayinə və müalicə olunmalıdırlar.

Qanda İg E ümuminin  ( ümumi allergiyanın ) təyini 12 manatdır.